Tom Jozak

Tom Jozak

Juridisch adviseur gespecialiseerd in het opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van IT-contracten, onder meer op het gebied van ontwikkeling, licentie, onderhoud, beheer, outsourcing, hosting, SaaS, privacy en e-commerce, alsmede algemene overeenkomsten zoals algemene voorwaarden en agentuur- en distributieovereenkomsten. U kunt bij Tom Jozak ook terecht voor vragen over ondernemingsrecht en faillissementsrecht. Tom is lid van verschillende vakverenigingen en doceert met regelmaat over IT-contracten.
Neem contact op met Tom Jozak.

  • googleplus
  • linkedin
  • twitter

EU en VS privacyexperts gezamenlijk op zoek naar oplossingen om verschil in privacyregels te overbruggen

| 23-05-2014

Een gezamenlijke privacy expertgroep bereidt een white paper voor om een raamwerk te schetsen voor praktische oplossingen met betrekking tot de huidige discrepanties tussen de VS- en de EU-privacy wet- en regelgeving.

Downloaden uit illegale bronnen alsnog verboden

| 10-04-2014

Dit beslist Hof van Justitie van de Europese Unie naar aanleiding van de prejudiciële vragen die de Hoge Raad der Nederlanden heeft gesteld in zaak ACI Adam BV e.a. tegen Stichting de Thuiskopie, Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding.

Beslaglegging op data in de cloud voor bewijsdoeleinden eenvoudiger

| 31-03-2014

De Hoge Raad oordeelde recentelijk dat het beslag op digitale bestanden opgeslagen bij een derde, voor versterking van bewijspositie, mogelijk is.

Drie misvattingen over ‘eigendom’ van softwareproducten

| 28-02-2014

Hoe zorg je als je apps of een website laat ontwikkelen, dat deze ook van jou is? Dat gaat niet vanzelf. In een recent artikel schetsen we de misvattingen en geven we tips.

Nieuwe trend: met certificaten naar ‘veiliger’ cloud

| 28-02-2014

Cloud-diensten zijn steeds opener over de plaats waar de klantgegevens worden opgeslagen en over de veiligheidsmaatregelen. Kan certificering van cloud-leveranciers ook helpen bij het maken van deze keuze?

Commercieel contractenrecht anno 2014

| 31-01-2014

Het commercieel contractenrecht is aanzienlijk uitgebreid en aangescherpt door rechtspraak van de Hoge Raad. We noemen belangrijke punten voor de dagelijkse contractpraktijk.

Wbp en Privacy Impact Assessment (PIA)

| 20-12-2013

Wbp vereist dat bedrijven en overheden die persoonsgegevens verwerken “passende technische en organisatorische maatregelen” nemen om persoonsgegevens te beveiligen. Wat betekent dit voor uw organisatie?

Risicomanagement als wapen tegen mislukken van IT-projecten

| 31-07-2013

Binnen het projectmatig werken is een gezonde dosis risicomanagement onontbeerlijk. Risicomanagement zich niet alleen tot het juridische domein maar kan ook als een wapen worden gebruikt om organisatiebreed de gevolgen van een IT-project dat dreigt te mislukken inzichtelijk te maken, te voorkomen of te mitigeren, maar bovenop ook tijdig de kansen te kunnen signaleren

Risicomanagement als wapen tegen mislukken van IT-projecten

| 18-07-2013

Risicomanagement MitopicsBinnen het projectmatig werken is een gezonde dosis risicomanagement onontbeerlijk. Risicomanagement strekt zich niet alleen uit tot het juridische domein maar kan ook als een wapen worden gebruikt om organisatiebreed de gevolgen van een IT-project dat dreigt te mislukken inzichtelijk te maken, te voorkomen of te mitigeren, maar bovenop ook tijdig de kansen te kunnen signaleren.

Onderzoeksresultaten CBP: toegang tot EPD binnen zorginstellingen zorgelijk

| 24-06-2013

Met het onderzoek heeft het CBP (College bescherming persoonsgegevens) de praktijk op het gebied van toegang van medewerkers tot digitale patiëntendossiers in beeld gebracht en inzicht verkregen in de keuzen die de besturen van zorginstellingen hierbij maken. De resultaten zijn zorgelijk en de oplossing nog niet in zicht.

Belang van aanbesteden bij vorming van RUD’s

| 31-01-2013

Sinds 1 januari 2013 worden 28 Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) gevormd om de kwaliteit van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van milieugerelateerde uitvoeringstaken van provincies en gemeentes te verbeteren.  Elke individuele RUD is publiekrechtelijke instelling en daarmee aanbestedingsplichtig. Hier wordt echter in inkooppraktijk van deze nieuwe diensten in bepaalde gevallen  geen rekening mee gehouden met alle mogelijke gevolgen van dien.

Betalingstermijnen worden wettelijk vastgelegd

| 11-12-2012

De betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen bedrijven (B2B) en bij overeenkomsten tussen bedrijven en overheden (B2O) worden wettelijk vastgelegd. Nu bepaalt de wet alleen dat de betalingstermijn niet onredelijk mag zijn.

Regelt IT. Al > 20 jaar!

Stavorenweg 4
Postbus 514
2800 AM Gouda
T 0182 573 211
E info@mitopics.nl

RSS feed
Sitemap
Disclaimer
Cookies

Uitgelichte topics