Deskundigenberichten

Tijdens IT-projecten kan verschil van inzicht optreden omtrent zaken als de kwaliteit van de geleverde producten en diensten, de planning, de juiste werking en de daarover gemaakte afspraken. In veel gevallen zijn deze conflicten door partijen op te lossen, maar soms lijdt een conflict tot een moeilijk oplosbaar geschil.

Als partijen er zelf niet meer uitkomen en geen vertrouwen meer in elkaar hebben, dan zijn er diverse vormen om het conflict op te lossen zoals mediation, arbitrage en een gerechtelijke procedure. In een dergelijke procedure kan een van onze gecertificeerde deskundigen ingeschakeld worden om een objectieve en gedegen beoordeling te geven over de inhoudelijke geschilpunten, in de vorm van een deskundigenbericht.

Onafhankelijk oordeel over de inhoud van het geschil

In een gerechtelijke procedure wordt de deskundige aangesteld op initiatief van de rechter of op verzoek van één van de partijen. Uiteraard is de deskundige onafhankelijk van partijen. Hij beantwoordt een aantal vragen van de rechter om hem te helpen de weegschaal te bedienen. Hij kan bijvoorbeeld helderheid verschaffen over de volgende vragen:

  • Voldoet het opgeleverde aan de overeengekomen specificaties?
  • Hebben partijen het project op een verantwoorde manier aangepakt?
  • Heeft de leverancier professioneel gehandeld zoals verwacht mag worden?

Daarnaast is het mogelijk dat partijen gezamenlijk of op eigen initiatief een deskundige inschakelen om helderheid te verschaffen over datgene wat partijen scheidt.

De ‘deskundige’ deskundige

Ieder geschil is uniek en vraagt specifieke deskundigheid om een goede beoordeling te kunnen maken. Uiteraard moet de deskundige over die specifieke deskundigheid beschikken. Mitopics heeft meerdere beëdigd informaticadeskundigen in dienst die in diverse branches thuis zijn en kennis hebben van een grote diversiteit aan IT-technieken en -toepassingen.

Naast inhoudelijke deskundigheid hebben zij ervaring in het maken van deskundigenberichten en houden zich aan de daarvoor geldende procedures en normen. Dat betekent onder meer:

  • Communicatieve vaardigheden (argumentatie, ook in de rechtszaal!)
  • Integere opstelling naar beide partijen
  • Geen enkel belang bij de zaak en alle schijn daarvan wordt vermeden
  • Hanteren van normen voor ICT-projecten die binnen de beroepsgroep gebruikelijk zijn

Specialisatie

Meerdere beëdigde seniors maken regelmatig deskundigenberichten. Reinold van Bruggen is tevens deelnemer aan het Deelnemer PKD-project en medeauteur van het daarover verschenen boek (Project Kennisbevordering Deskundigenberichten in ICT-zaken) en bestuurslid van de Studiekring Deskundigen en Rechtspleging.

Kort overleg verhelderend

Als u een van hen wilt inschakelen volstaat een kort telefonisch overleg om in te schatten of de specifieke deskundigheid aanwezig is, die nodig is om uw situatie te kunnen beoordelen. Eventueel kunnen wij doorverwijzen naar andere beëdigd deskundigen in ons netwerk.