Contractering

Het contract is in hoge mate bepalend voor de winst van het project of de organisatie. En toch wordt aan het maken van goede afspraken over leveringen in de IT vaak te weinig aandacht geschonken.

Mitopics beschikt over een team specialisten in juridische aspecten van de IT. Zij combineert daarmee haar gerichte praktijkervaring en kennis op bedrijfskundig en technisch vlak met specifieke juridische deskundigheid.

Contracten en Service Level Agreements

IT-juridisch adviseurs van Mitopics houden zich vanuit hun visie op IT-juridisch management bezig met ICT-contracten en Service Level Agreements. Bijvoorbeeld contracten voor implementatietrajecten, licentie en onderhoud, Application Service Providing en Software as a Service, partnership agreements en escrow. Veelvuldig zijn zij betrokken bij het uitdenken en opzetten van complexe contractstructuren met veel betrokken partijen. Op basis van modelcontracten van Mitopics kunnen op zeer efficiënte wijze passende overeenkomsten tot stand worden gebracht.

Onderhandelingen

Doordat Mitopics zowel afnemers als aanbieders van IT adviseert, heeft zij een brede kijk op de belangen en mogelijkheden van betrokken partijen. Vanuit die achtergrond voeren IT-juridisch adviseurs van Mitopics contractonderhandelingen, in samenwerking met of namens opdrachtgevers. Ook analyseren en adviseren zij in geschilsituaties en trainen zij uw medewerkers op ‘contractual awareness’ ter voorkoming van mislukte IT-projecten.

Mitopics voert op bovengenoemde vakgebieden regelmatig audits en second opinions uit. Daarnaast verzorgt Mitopics onder meer navolgende cursussen en workshops: Opstellen en beoordelen van IT-contracten, Contractmanagement en SLA’s voor niet-juristen.

Bewerkersovereenkomst

De verwerking van persoonsgegevens mag slechts onder bepaalde voorwaarden plaatsvinden. Uit Santander arrest volgt dat bij elke verwerking van persoonsgegevens moet zijn voldaan aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit (art. 8 EVRM). Belangrijk hierbij is dat het doel waarvoor persoonsgegevens zijn verkregen welbepaald is, zij ter zake dienend zijn en niet bovenmatig worden verzameld. De verwerking moet op behoorlijke en zorgvuldige wijze gebeuren. Uit de Wbp volgt verder dat iedere verwerkingshandeling, (onder meer het verzamelen, vastleggen, bewaren, wijzigen, opvragen, raadplegen, verspreiden, maar ook vernietigen van deze gegevens) aan regels van de Wbp is onderworpen. Eén van deze regels is dat het door een derde laten verwerken van persoonsgegevens, bijvoorbeeld in het kader van uitbesteding, een bewerkersovereenkomst vereist. Het bestaan van deze bewerkersovereenkomst is daarbij in het belang van zowel afnemer als leverancier. De leverancier zal doorgaans de Wbp al overtreden door deze gegevens voorhanden te hebben zonder het bestaan van een dergelijke overeenkomst.

Mitopics helpt u bij het opstellen van een bewerkersovereenkomst waarin aandacht wordt besteed aan relatie tussen de verantwoordelijke en de bewerker en alle aspecten die hierbij een rol kunnen spelen, zoals beveiliging van gegevens, organisatorische en technische maatregelen die getroffen moeten worden, continuiteitsbeleid bij beëindiging van de overeenkomst, vrijwaringen etc.

Mitopics

Contact: 

Mitopics levert onafhankelijk IT-advies vanuit de combinatie van
technische, juridische en bedrijfskundige expertise. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op.