IT-beleid

Visie op de toekomst

Om verbeteringen verder te concretiseren, is een heldere visie over de toekomstige inzet van IT in uw organisatie van belang.

Visienota

De mogelijkheden van de inzet van IT voor de nabije toekomst zijn organisaties vaak maar deels helder. Een visienota geeft inzicht in de mogelijkheden en ontwikkelingen van IT binnen de branche en de impact daarvan op uw specifieke situatie. Uitgaande van de doelen van de organisatie voor de komende periode wordt gekeken naar de mogelijkheden van ondersteuning door nieuwe IT. Een visienota is de verkennende stap in het IT-beleid.

Prioriteiten en keuzes

Door enerzijds te kijken naar verbetermogelijkheden in de informatisering en anderzijds naar IT-ontwikkelingen in de branche ontstaat een goed beeld waar speerpunten in de informatisering liggen. Belangrijk daarbij is dat in het beleid consensus is over prioriteiten en keuzes, bijvoorbeeld ten aanzien nieuwe technologie, IT-partners en de mate waarin wordt uitbesteed. Daarnaast zijn de financiële speelruimte en gewenste flexibiliteit van bedrijfsonderdelen belangrijke aandachtspunten.

Stroomlijnen vanuit huidige situatie

Op basis van de organisatie en haar succesfactoren, worden samen met het management het ambitieniveau en de uitgangspunten en randvoorwaarden van de informatisering voor de komende jaren bepaald. Vervolgens wordt vanuit de huidige situatie bekeken welke aanpassingen en uitbreidingen in de informatieverwerking wenselijk zijn. De juiste afstemming tussen afdelingen, vestigingen of gelieerde organisaties is hierbij vaak een belangrijk aspect. Door gebruik te maken van de in de organisatie aanwezige kennis, ervaring en systemen wordt het rendement van gedane en toekomstige investeringen verhoogd.

Pragmatische aanpak

Mitopics brengt bij het opstellen van het IT-beleid kennis van IT-ontwikkelingen, organisaties en proceskennis over IT-beleidsvorming in. Mitopics geeft de te bespreken onderwerpen aan en begeleidt de interactie tussen betrokkenen. Hierdoor kan in korte tijd een heldere strategische visie van management op de informatisering in de eigen organisatie worden gemaakt. Daarbij wordt duidelijk aangegeven hoe de gestelde doelen kunnen worden bereikt.

IT-beleid wordt duidelijk door het maken van heldere keuzes volgens een visie op de ontwikkeling van informatisering in uw bedrijf.