Vernieuwing

Uit onderzoek blijk dat slechts zestien procent van IT-projecten achteraf succesvol wordt genoemd. Bijna eenderde van de IT-projecten wordt voortijdig gestopt en de helft van de projecten overschrijdt het budget, wordt te laat opgeleverd en / of heeft niet het beoogde resultaat (bron: Standish Group).

Mitopics beschikt over consultants met ruime IT-projectervaring. Zij kunnen op basis van hun kennis en ervaring met diverse projectsituaties en -risico’s vooraf mogelijke afwijkingen in tijd, kosten en kwaliteit signaleren. Hiermee worden risico’s tijdig duidelijk en vervolgens beheersbaar gemaakt door adequate maatregelen te nemen.

Programma van eisen: een eenduidige meetlat om oplossingen aan te toetsen

Wij zien een eisen- en wensendefinitie voor een systeemselectie als een selectie-instrument. De in de markt aanwezige standaardpakketten hebben reeds een vaststaande werkwijze en vormgeving. Een volledige gedetailleerde beschrijving zal daarom onnodig veel tijd en inspanning kosten. Wij zijn er voorstander van om de diverse specifieke functionaliteiten in de eindfase van de selectie zoveel mogelijk via een gerichte praktijktoetsing nader te beoordelen, samen met een aantal kerngebruikers. Zo wordt gezamenlijk tot een weloverwogen keuze gekomen en gebruikgemaakt van de ‘best practices’ in standaardsoftware.

Met behulp van branchespecifieke referentiemodellen, kennis van bedrijfsbesturing en gangbare oplossingsrichtingen in de markt kan Mitopics een spiegel voorhouden om de eisen en wensen en rode draad van processen te bepalen. Hierbij wordt de materiedeskundigheid van de klant gecombineerd met de ervaring die Mitopics heeft met het proces en de vaardigheid in het vertalen van eisen en wensen naar voor de systeemselectie bruikbare beschrijvingswijzen.

Pakketselectie en partnerselectie

Op basis van marktkennis, marktonderzoeken, branchespecifieke referentiemodellen, modulaire vragenlijsten, offertenormen en evenwichtige contracten heeft Mitopics een doelgerichte pakketselectie -aanpak ontwikkeld. Hierdoor zijn de materiedeskundige adviseurs in staat adequate begeleiding te geven bij de keuze van een geschikt informatiesysteem.

Mitopics beschikt over uitgebreide kennis, zowel van branche- en processpecifieke oplossingen als van de vele hard- en softwareleveranciers, partners en hun producten. Na het bepalen van de eisen en wensen van de cliënt kan snel een inventarisatie gemaakt worden van de belangrijkste hard- en/of software, die aansluiten bij de organisatie en haar behoeften. Door de brede markt- en automatiseringskennis worden hun verkoopargumenten op waarde en waarheid ingeschat. Tevens wordt bepaald of technische of organisatorische aanpassingen noodzakelijk zijn. Naast geschiktheid wordt ook gelet op de continuïteit en de kwaliteit van de dienstverlening van de beoogde partners.

Naast de systeemselectie verleent Mitopics ook ondersteuning bij het opstellen van offerteaanvragen en overeenkomsten. In de onderhandelingsfase worden de offertes vaak aanzienlijk aangescherpt inzake inhoud, voorwaarden en prijs. De juiste aanpak, ervaring en marktkennis waarborgen een reële overeenkomst.

Mitopics zorgt als intermediair voor een geschikte software- en/of hardwareoplossing en een juiste partnerkeuze tegen reële kosten en voorwaarden. Tevens wordt een korte doorlooptijd van het selectieproces gewaarborgd. Daarnaast kan Mitopics de diverse leverancierscontacten onderhouden, zodat de organisatie van de cliënt niet onnodig belast wordt.

Succesvolle IT-projecten door middel van implementatiebegeleiding of projectbegeleiding

IT-projecten kenmerken zich veelal door complexiteit, onzekere factoren en diverse betrokken partijen. Intern in de organisatie zijn verschillende partijen betrokken waarbij projectstructuren, draagvlak en communicatie over voortgang belangrijke aandachtspunten zijn. Bovendien zijn er ook vaak (meerdere) externe aanbieders betrokken, waardoor adequate afspraken en bewaking van planning en resultaten extra belangrijk worden. Project- en implementatie(bege)leiding door Mitopics besteedt nadrukkelijk aandacht aan bovenstaande facetten. Hiermee wordt het behalen van beoogde resultaten binnen budget en doorlooptijd maximaal gewaarborgd. Dit kan bijvoorbeeld als projectleider, interimmanager, lid van de project- of stuurgroep of vanuit een klankbord- of quality assurancerol.

Bij implementatiebegeleiding door Mitopics kunt u bijvoorbeeld denken aan de aansturing van architectuurprojecten of migratietrajecten in organisaties. Echter ook op brancheniveau beschikken onze adviseurs over projectervaring. Bijvoorbeeld met haalbaarheidsstudies en kennisoverdrachtprojecten.

De invoering van een nieuw systeem of nieuwe technologie vraagt om een strakke coördinatie van zowel de interne projectorganisatie als de prestaties van externen. Vaak ontbreekt het aan capaciteit in organisaties om dit goed in te vullen. Mitopics brengt ervaring en capaciteit in om een implementatie succesvol af te ronden.

Naast het begeleiden van projecten kan Mitopics ook interimmanagement verzorgen. Bijvoorbeeld in situaties waarbij er een acute vraag is naar een IT-manager voor het opzetten, managen of verbeteren van het IT-beheer of de IT-infrastructuur.

Mitopics voert op bovengenoemde vakgebieden regelmatig audits en second opinions uit. Mitopics verzorgt onder meer navolgende cursussen en workshops: de opleiding post HBO implementatiemanagement.

Richard Heijne den Bak

Contact: 

Teamleider IT-vernieuwingsteam en senior consultant, gespecialiseerd in
strategie, voorstudies, programma van eisen, pakket- en partnerselectie, voorstudies, second opinions en Europese aanbesteding.
Neem contact op met Richard.