Lidmaatschappen

Vanuit professionaliteit en ambitie zijn wij lid van diverse verenigingen. Onderstaand een overzicht en een korte beschrijving van deze verenigingen.

Overzicht verenigingen

NVvIR

De Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht (NVvIR) heeft als doel de kennis op het gebied van informatietechnologie en recht te bevorderen en te verspreiden. Hiervoor worden veel activiteiten ontplooid, waaronder het organiseren van lezingen, het bezoeken van bedrijven als ook het opstellen van publicaties op gebieden die in het kader van informatietechnologie en recht actueel zijn. Leden van de vereniging zijn voornamelijk IT-advocaten en juristen die veelal betrokken zijn bij de juridische aspecten van de informatietechnologie.

VKL

De Vereniging Klantordergestuurde Logistiek (VKL) heeft als werkgebied de ontwikkeling van het vakgebied klantordergestuurde logistiek. Kenmerkende activiteiten van de vereniging zijn kennisopbouw, het houden van seminars en congressen, het geven van workshops en cursussen, en PR en promotie. Eén van onze senior consultants is bestuurslid van de VKL.

NEVI

De Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (NEVI) is een beroepsorganisatie voor inkoopfunctionarissen. Samen met haar leden vormt zij het trefpunt voor inkopers, waar ervaringen worden uitgewisseld en ideeën worden ontwikkeld door o.a. interne werkgroepen. NEVI stelt zich de professionalisering van de inkoopfunctie ten doel. Wij verzorgen o.a. de SLA-workshop voor NEVI.

Naar boven

NMI

Het Nederlands Mediation Instituut (NMI) beheert een register van mediators. Daarin worden alleen gekwalificeerde mediators opgenomen: zij die een door het NMI erkende training of opleiding gevolgd hebben. Zij werken volgens de gedragsregels van het NMI. Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil door bemiddeling. Met hulp van een mediator kan voor vrijwel elk geschil tussen partijen een oplossing worden gevonden die voor de betrokkenen aanvaardbaar is.

NGI

Het Nederlands Genootschap voor Informatica (NGI) dateert van meer dan 30 jaar geleden, toen informatica-wetenschappers en mensen uit de praktijk van de automatisering zich aaneensloten om van elkaar te leren. Het NGI biedt een platform voor discussie tussen informatici en informaticagebruikers. Voor een goede discussie is kennis en belangstelling vereist. Het NGI wil deze kennis en belangstelling in brede zin bevorderen.

GIA

Het Genootschap voor Informatie Architecten (GIA) is in de lente van 1998 opgericht als beroepsvereniging voor Informatie Architecten. Als zelfstandig onderdeel van de NGGO was er bij oprichting reeds een ingerichte, actieve organisatie waar geïnteresseerden lid van kunnen worden. GIA kent werkgroepen bestaande uit een verzameling mensen, die onder leiding van een trekker in maximaal 9 maanden een vooraf afgesproken resultaat opleveren.

Naar boven

NVvA

De Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (NVvA) is het forum op het gebied van het nationale, Europese en internationale aanbestedingsrecht. Het aanbestedingsrecht ziet op het verstrekken van opdrachten op het terrein van leveringen, werken en dienstverlening door overheden, publiekrechtelijke instellingen en de nutssector. De vereniging richt zich onder meer op personen uit het bedrijfsleven, de overheid, nutssector, advocatuur, notariaat en accountancy die belangstelling hebben voor de juridische aspecten van overheidsopdrachten.

ITSMF

Het IT Service Management Forum Nederland (ITSMF) is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor de ontwikkeling, promotie en ondersteuning van IT Service Management en dienstverlening op het gebied van informatievoorziening. ITSMF Nederland faciliteert de uitwisseling tussen gebruikers, leveranciers en andere partijen die IT-beheer als aandachtsgebied hebben. Mitopics participeert in meerdere activiteiten van het ITSMF.

GvIB

Het Genootschap van Informatie Beveiligers (GvIB) is een vereniging waarin professionals uit diverse disciplines elkaar vinden om professioneel inhoud te geven aan het onderwerp “Informatiebeveiliging” en voor het uitwisselen van ideeën en informatie over dit vakgebied. De doelgroep van het genootschap omvat iedereen die te maken heeft met en/of belangstelling heeft voor informatiebeveiliging.

Naar boven

IDP gebruikersgroep

De IDP gebruikersgroep is het platform voor kennisopbouw en uitwisseling van ervaring over digitale technieken voor productie en verspreiding van informatie, zowel op papier als via elektronische informatiedragers. IDP staat voor Integrated Demand Publishing & Printing en kan worden omschreven als het koppelen van verschillende digitale informatiestromen van opdrachtgevers en productiebedrijven met als doel het toegankelijk maken van informatie in gedrukte, geprinte of elektronische vorm in de juiste hoeveelheid en kwaliteit, op het juiste moment, tegen de juiste prijs. De IDP gebruikersgroep is een initiatief van het KVGO en Syntens.

ISPG

Mitopics is actief lid van de Information Services Procurement Group (ISPG). De ISPG is een gebruikersgroep die zich tot missie heeft gesteld het bevorderen, ondersteunen en verbeteren van een systematische aanpak bij acquisitie en procurement van ICT-services en het evalueren en doen van voorstellen ter verbetering van de daarbij gehanteerde best practices.

Doelstellingen van de gebruikersgroep zijn:

  • begrip kweken voor het belang van een systematische aanpak voor acquisitie en procurement van ICT services;
  • bewerkstelligen dat ISPL (Information Service Procurement Library) gebruikt wordt als systematische aanpak voor de acquisitie en procurement van ICT services;
  • bewerkstelligen dat ervaringen inzake methoden en best practices voor acquisitie en procurement worden uitgewisseld;
  • gebruikte methoden en best practices evalueren en het consortium en opleiding- en exameninstituten adviseren met voorstellen tot wijziging.

SDR

Mitopics is actief lid van de Studiekring Deskundigen in Rechtspleging (SDR). De reden van de oprichting was, en het bestaansrecht is nog steeds, om de imaginaire kloof te overbruggen tussen enerzijds de rechtsplegers, te weten de rechters, officieren van justitie en advocaten en anderzijds de verschillende deskundigen in de diverse disciplines. De Studiekring bestaat daarom uit leden afkomstig uit de sectoren van de rechtspleging, wetenschap en techniek. Onze directeur is bestuurslid bij de SDR.

Naar boven

IACCM

De doelstellingen van The International Association for Contract & Commercial Management (IACCM) zijn het verhogen van de status, het profiel en het professionalisme van commerciële contracteringspartijen. De leden komen vanuit verkoopcontractering en procurement communities en vertegenwoordigen meer dan vierhonderd bedrijven in meer dan 75 landen.

ITB

IT-Beroepsgroepen (ITB) is het samenwerkingsverband van IT-beroepsverenigingen in Nederland. Onze directeur is mede-initiatiefnemer en voorzitter van ITB.

I-Portal

De stichting i-Portal stelt zich tot doel een reëel en virtueel netwerk te zijn van en voor ICT-ondernemers in de regio Rotterdam-Delft.  Het netwerk brengt en houdt ICT-ondernemers bij elkaar, zorgt voor voorlichting over onderwerpen die hen bezighouden en draagt bij aan de promotie van Rotterdam als ICT-vestigingsplaats voor internationale bedrijven of bedrijven van buiten de regio.

Naar boven

NCD

De Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren (NCD) is hét actieve netwerk, exclusief voor ondernemers – directeuren en commissarissen – van middelgrote en grote ondernemingen. Het doel is met elkaar in openheid en vertrouwen ervaringen te delen, te inspireren en informatie aan te reiken met betrekking tot het persoonlijk functioneren.

FLEVUM

Flevum Forum Network is ’s Nederlands snelst groeiende zakelijke netwerkorganisatie, sinds kort ook actief in België. Het lidmaatschap is bedrijfsgebonden, niet persoonsgebonden. Binnen uw onderneming kunnen dus meerdere personen tegelijkertijd aan een uitgebreid zakelijk netwerk bouwen, met meer kans op profijtelijke relaties. Flevum is regionaal georganiseerd, maar heeft een landelijke dekking. Vanuit de ‘eigen thuismarkt’ kunt u buitengewoon efficiënt en effectief contacten leggen met andere bedrijven in Nederland en België.

VI&G

De Vereniging Informatica & Gezondheidszorg (VI&G) heeft ten doel de bevordering van de kwaliteit van de informatica in de gezondheidszorg en de behartiging van de gezamenlijke belangen van functionarissen werkzaam in de informatica en binnen instellingen van gezondheidszorg. Zij wil dit realiseren door middel van het organiseren van diverse activiteiten.

Naar boven