Weblog

SAP nieuwsupdate

| 17-11-2014

Vorige week vond het ‘SAP TechEd && d-code’ (ja zo schrijf je het echt) event in Berlijn plaats. Hier werd veel gesproken over de toekomstplannen van SAP, alles onder het mom van de verdere ‘convergentie van atomen en bits’ (kort: ‘verdere digitalisering  van producten en diensten’ ).

Hier kort wat zaken die voorbij kwamen:

  • SAP is een innovatieprogramma gestart met de naam ‘s-innovations’ waarmee stapsgewijs geautomatiseerde bedrijfsprocessen verder worden gemoderniseerd o.b.v  de HANA technologie. De eerste stap in SAP Simple Finance, met name een razendsnelle rapportage tool. Hier het bijpassende nieuwsbericht: http://www.news-sap.com/sap-expands-cloud-solution-offerings-s-innovations/.
  • Uiteraard speelt SAP met HANA ook in op de Internet of Things (IoT), zie http://www.news-sap.com/sap-delivers-new-business-applications-internet-things/ . Uiteraard wel vanuit bedrijfsperspectief gerelateerd aan ERP, leuke initiatieven zoals apps om het falen van machines mee te voorspelen (‘Predictive Maintenance’) of voor het beter en sneller monitoren van de productiestatus (Manufacturing Execution, wat voorheen met name door MES-leveranciers werd gedaan).
  • Met SAP Customer Engagement wil men daarnaast de kwaliteit van de marketing & crm tools verbeteren, onder andere via een applicatie waarmee rechtstreeks geïntegreerd wordt met het veelbelovende Facebook advertentiesysteem zie http://www.news-sap.com/sap-deliver-new-offering-marketers/).
  • Tot slot werd veel gesproken over de grafische interface van SAP rondom de komende modernisatie met het SAP FIORI concept en Screen Personas. De titel ‘The users strike back’ met leuke Stars Wars introductie) is leuk bedacht. Hun hele visie is gebaseerd op ‘Minder Features, Meer Experience’. Expliciet geven ze aan de ze de ‘oude’ technologieën die in gebruik zijn niet zullen vergeten (maar uit alles blijkt dat de focus wel met name naar HANA verschuift).

Hebben we echt iets nieuws gehoord en gezien?

Nee, niet als je ook nieuws van andere innovatieve leveranciers volgt, maar wel als je SAP volgt. Er komt een grote hoeveelheid innovaties aan (die ook nodig is om bij te blijven bij de concurrentie). Daarnaast is de technologie waarover ze beschikken veelbelovend. De belangrijkste vraag in de ICT is natuurlijk of ze op tijd zijn en niet te veel klanten verliezen aan de concurrentie die wat eerder het ‘licht’ hebben gezien.

(bron: http://events.sap.com/teched/en/home)

Nederland ICT bewijst leden geen dienst

| 11-11-2014

Nederland ICT bewijst leden geen dienst -
Nieuwe leveringsvoorwaarden houden voor de rechter geen stand.

Afgelopen mei publiceerde Nederland ICT, de branchevereniging van ICT-bedrijven in Nederland, haar nieuwe algemene leveringsvoorwaarden. ‘Voorwaarden’ die met name bij kleinere transacties tussen kleinere partijen veelvuldig worden  gebruikt. Maar in hoeverre zijn deze algemene voorwaarden daadwerkelijk bij de tijd? In dit artikel een blik op drie belangrijke ontwikkelingen van de afgelopen tijd: agile ontwikkelmethodieken, Software-as-a-Service/cloudcomputing, en opensourcesoftware. Op basis hiervan wordt een oordeel toegekend aan de nieuwe voorwaarden.

Agile
Wendbare of agile ontwikkelmethodieken zijn er in soorten en maten, en komen, net als de klassieke watervalmethode, zelden in pure vorm voor. Toch is er wel een grote gemeenschappelijke deler die agile methodieken kenmerkt: de specificaties van de te ontwikkelen software liggen niet bij voorbaat vast. In feite vindt er een risico-uitruil plaats:  enerzijds neemt de afnemende partij genoegen met meer onzekerheid over de uiteindelijke functionaliteit. Anderzijds
biedt agile een grotere zekerheid dat de ontwikkelde functionaliteit dichter bij zijn werkelijke behoeften (op het moment van opleveren) ligt dan de uitkomst die de afnemende partij vooraf had kunnen specificeren. Met andere woorden: geen volledige specificaties bij voorbaat, die zullen gaandeweg tijdens de uitvoering van een ontwikkelproject ontstaan. Daarbij gaan de meeste agile methodieken er wel degelijk van uit dat die specificaties uiteindelijk vastgelegd en in software gerealiseerd worden. De Nederland ICT-voorwaarden bepalen daarentegen dat als er gekozen wordt voor een iteratieve methode (op zich een goede Nederlandse vertaling van agile methodieken), de klant het risico aanvaardt dat het resultaat niet noodzakelijkerwijs aan de specificaties zal beantwoorden. Dat is nooit de essentie van agile geweest en deze bepaling gaat ook in de praktijk problemen opleveren. Zeker ook omdat elders bepaald is dat bij ‘iteratieve  ontwikkeling’ de te leveren software of website ‘as-is, where-is’ geleverd wordt. Dat betekent dat ongeacht het resultaat, de prestatie geacht wordt overeen te komen met wat er verwacht kon worden. Uit de voorwaarden vloeien hierdoor geen prikkels voort om kwalitatief goed werk te leveren. Zeker bij een agile methode als Scrum is het een onderdeel van de methodiek dat de specificaties onderdeel van de prestaties zijn. Hoe dan ook, de eenvoudigste en meest praktische oplossing is om elkaar af te rekenen op een andere definitie van ‘done’, bijvoorbeeld het aantal afgeronde scrums. Een ander essentieel element van bijvoorbeeld scrum is dat de klant veel ruimte heeft om een project voortijdig af te breken omdat na een aantal scrums blijkt dat het project weinig kansrijk is. Oordeel: Het is goed dat de qua transactievolume meest gebruikte voorwaarden nu iets met ‘agile’ doen, maar passende beoordelingsnormen voor de prestaties ontbreken op deze manier.

Software-as-a-Service en cloudcomputing
Bij SaaS en cloudcomputing is de contractuele afdekking van de hele levenscyclus van de dienst van groot belang. Dus niet alleen de implementatie, maar ook de kwaliteitsbewaking  van de exploitatie en misschien wel het meest belangrijk: hoe nemen partijen afscheid van elkaar, gewild of ongewild. Denk daarbij vooral aan continuïteitsproblemen aan de zijde van de leverancier, of aan een door één van de partijen gewenst afscheid wegens wanprestatie, dan wel het om andere redenen niet willen verlengen van de relatie. Bij discontinuïteit, bijvoorbeeld in het geval van faillissement van de leverancier, is snelheid van handelen van het grootste belang. Bij andere scenario’s treedt belang bij het voorkomen van onnodige vendor lock-in op de voorgrond. Verder zijn uiteraard de aspecten van privacy en  informatiebeveiliging van groot belang. Daarbij moet niet vergeten worden dat uit hoofde van privacywetgeving niet alleen de beveiliging goed geregeld moet zijn, maar dat ook het regelen van continuïteit en dataportabiliteit (het toegang hebben tot de data na afscheid) door privacytoezichthouders als een logisch voortvloeisel van privacywetgeving worden  beschouwd. In de leveringsvoorwaarden van Nederland ICT is een aantal artikelen over SaaS opgenomen (hoofdstuk 3). Daarbij valt op dat zij niets zeggen over de initiële  totstandbrenging, bijvoorbeeld door een implementatie, maar ook bijzonder weinig over een eventueel afscheid. Het enige dat geregeld is, is dat de klant geen recht heeft op een dataconversie bij afscheid (artikel 10.7). Dit doet afbreuk aan het vermogen van de klant om bij discontinuïteit zelf maatregelen te treffen: de leverancier is namelijk tevens nimmer gehouden de aan de SaaS ten grondslag liggende programmatuur aan de klant ter beschikking te stellen.

Aansprakelijkheid niet uit te sluiten
Een andere zorg vanuit het oogpunt van continuïteit is dataverlies: iedere  aansprakelijkheid van de leverancier daarvoor is uitgesloten, zelfs als back-updiensten onderdeel uitmaken van de dienstverlening. Dit is niet nieuw in deze voorwaarden, maar staat wel op gespannen voet met een praktijk waarin juist de instandhouding van de gegevens steeds meer een kernprestatie van de leverancier is geworden. Het is nog maar de vraag of deze aansprakelijkheidsuitsluiting standhoudt voor een rechter. Wel een duidelijke aanpassing aan de huidige stand van zaken is dat de klant verplicht wordt een analyse te maken van de risico’s voor zijn organisatie van incidenten bij SaaS. Iets wat de klant al verplicht zal zijn uit hoofde van privacywetgeving en niet zelden ook uit andere, sectorale, wetgeving. Dit is wat verstopt in de garantiebepalingen en elders worden geen consequenties verbonden aan die risicoanalyse. Los van deze redactiekeuze is de inhoud zorgwekkend: deze bevat uitsluitend een informatieverplichting van klant naar leverancier. Dit terwijl uit wetgeving voortvloeit dat de leverancier uitsluitend ten behoeve van de klant persoonsgegevens zal verwerken, er een gezagsverhouding met betrekking tot te nemen beveiligings- en continuïteitsmaatregelen moet bestaan, dat verwerking uitsluitend binnen Europa zal plaatsvinden, dat er exitplannen liggen en de klant hierop toe kan zien (auditbevoegdheden). Daarbij zijn er  meldingsverplichtingen bij datalekken en boetebevoegdheden van toezichthouders ophanden. Ook de bepaling over informatiebeveiliging schiet tekort voor situaties waar sprake is van verwerking van persoonsgegevens: de leverancier is pas verplicht iets aan informatiebeveiliging te doen als dit schriftelijk is overeengekomen, maar de klant dient zijn infrastructuur en systemen wel ‘adequaat’ beveiligd te hebben. Op deze manier voldoet noch de klant noch de leverancier aan zijn verplichtingen uit hoofde van art. 13 van de Wet bescherming persoonsgegevens.
Kortom, wij komen tot het oordeel: zwaar onvoldoende. Dat een branchevereniging
voorwaarden opstelt die risico’s van haar leden verminderen, is begrijpelijk. Zij bewijst haar leden echter geen dienst door deze zo scherp te zetten dat deze geen stand houden voor een rechter of zelfs haaks staan op wettelijke verplichtingen van de klanten van haar leden én haar leden. Op meerdere fronten zijn deze voorwaarden niet in lijn met toepasselijke wettelijke verplichtingen en/of dwingend recht.

Opensourcesoftware
Hoewel het onderwerp de laatste tijd wat minder pers krijgt, neemt het praktische belang ervan steeds toe: opensourcesoftware is inmiddels in vrijwel ieder product verwerkt, van mobieltjes tot SaaS. Ook grote partijen die van oudsher altijd klassieke licenties hanteren zoals Apple en Microsoft, gebruiken opensourcesoftware en publiceren zelfs software in deze vorm. Het is dan ook wat vreemd dat de  voorwaarden van Nederland ICT deze ontwikkeling compleet negeren.

Open broncode moet open blijven
Hierbij is het zo dat al te strikte naleving van de Nederland ICT-voorwaarden  auteursrechtschendingen in de hand kan werken. Wanneer een leverancier software ter beschikking stelt aan klanten die onder bepaalde opensourcelicenties wordt  aangeboden (zogenaamde copyleft-licenties), zoals bijvoorbeeld de bekende GNU General Public License die van toepassing is op de verspreiding van Linux, dan kan hij auteursrechtinbreuk plegen als hij zich niet aan de gebruiksvoorwaarden houdt. Copyleft-licenties stellen namelijk als eis dat bij verdere distributie de broncode van de software aangeboden wordt, met inbegrip van wijzigingen en aanvullingen. De voorwaarden van Nederland ICT sluiten een dergelijke levering van de broncode uit, tenzij die nadrukkelijk schriftelijk is overeengekomen tussen de klant en leverancier. Ook worden er meerdere vergaande beperkingen van het gebruiksrecht van klanten vastgelegd die strijdig zijn met copyleft-licenties. Bijvoorbeeld een verbod om geleverde programmatuur ter beschikking te stellen aan derden of bij derden te laten hosten. Het bestaan van licentievoorwaarden van derden wordt wel genoemd in de algemene voorwaarden van Nederland ICT, maar klanten mogen zich hier slechts op beroepen voor zover deze voorwaarden van tevoren zijn medegedeeld en ter hand gesteld. Kortom, de voorwaarden scoren op dit punt onvoldoende. De klanten worden  tekortgedaan, maar als zij de oorspronkelijke licentiegevers kunnen achterhalen zijn er wel mogelijkheden hier wat tegen te doen, omdat de rechthebbenden vanuit het auteursrecht sterke middelen hebben om hier tegen op te treden. In Frankrijk zijn zelfs rechters bereid geweest om opensourcelicentievoorwaarden op verzoek van klanten te handhaven. Dit is echter ook schadelijk voor leden van de vereniging Nederland ICT, die zich wellicht niet realiseren dat zij de auteursrechten van derden kunnen schenden door deze voorwaarden strikt toe te passen.

Ernstige bezwaren
Daar waar eerst de ICT~Office- en nu Nederland ICT-voorwaarden voorzichtige pogingen tot modernisering doen, wat op zich lovenswaardig is, zijn er op de genoemde thema’s ernstige bezwaren. Leveranciers met andere verdienmodellen
dan klassieke verkoop van hardware en klassiek gelicentieerde software of on-premiseimplementatie van klassiek gelicentieerde softwarepakketten met wat maatwerkontwikkeling, doen er goed aan deze voorwaarden niet zomaar te hanteren.

Walter van Holst & Roeland de Bruin.
Dit artikel is tevens gepubliceerd in de Automatiseringsgids nr. 18, d.d. 6 november 2014, p. 30-31.

Succesvol ERP selecteren en implementeren

| 15-08-2014

Bent  u  geïnteresseerd in hoe u succesvol ERP kunt selecteren en implementeren? Download dan gratis ons informatiepakket  en maak gebruik van onze jarenlange kennis en ervaring.

Het vernieuwen van een ERP-omgeving is een omvangrijk project waar veel bij komt kijken. Om u goed voor te bereiden kunt u gebruik maken van onze kennis, welke wij voor u hebben gebundeld in ons informatiepakket “Succesvol ERP selecteren en implementeren”.

Download hier ons informatiepakket “Succesvol ERP selecteren en implementeren”
Download hier het onderzoeksrapport gebruikerstevredenheid met ERP 2013-2014
Download hier het artikel “Hoe selecteer ik software”
Download hier het artikel “ERP implementatie: Breed ontwerpen, smal implementeren”

Daarnaast kunt u testen of u goed voorbereid een selectietraject in gaat via onze ERP-quiz (http://www.mitopics.nl/weblog/doe-de-erp-pakketselectie-quiz-7020).

Meer informatie over onze dienstverlening in IT-vernieuwing vindt u hier.
De volgende bedrijven gingen u voor:
2014_Mitopics referenties ERP

 

Hét ERP-PLM evenement is een uitgebreide tabletop expositie met hoogwaardig congres voor managers uit de industrie.

ERP-PLM Business Software Event 2014

Wat mag u verwachten van hét Business Software Event?

  • Alles over: ERP, PDM/PLM, BI, CRM, PCF, SCF, planningssoftware, voorraadbeheer, MES, CAD, CAM etc.
  • Congres met diverse lezingen, workshops en interactieve rondetafelsessies met pakkende stellingen
  • Uitgebreide expositie van 50 specialistische bedrijven – productonafhankelijk!
  • Compact & effectief
  • Optimalisatie & aanschaf en implementatie nieuwe en/of aanvullende software
  • Voor managers, door manager

Thema dit jaar is: Bent u al klaar voor Industrie 4.0 – “Smart Industry”?

Het event zal worden gehouden op 7 oktober 2014 in Van der Valk Hotel, Eindhoven. Reserveer deze datum alvast in uw agenda!

Voor meer informatie klik op deze link of  neemt contact op met Richard Heijne den Bak.

Het onbekende risico van Microsoft Office voor iPad

| 24-04-2014

Sinds kort probeert Microsoft, mede door de introductie van Office voor Apple’s iPad, het marktaandeel op tablets voor zichzelf op te schroeven. Hoewel de introductie een grote hit is, verschillende media spreken van 12 miljoen downloads in een week, zit er ook nare bijsmaak aan het product. Hoe dat zit, wordt in deze blog nader toegelicht.

Downloaden uit illegale bronnen alsnog verboden

| 10-04-2014

Dit beslist Hof van Justitie van de Europese Unie naar aanleiding van de prejudiciële vragen die de Hoge Raad der Nederlanden heeft gesteld in zaak ACI Adam BV e.a. tegen Stichting de Thuiskopie, Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding.

Nieuwe training: Contractmanagement en risicobeheersing voor IT-projectmanagers

| 09-04-2014

Mitopics en Heliview Conferences & Training organiseren op 13 & 14 mei de eerste editie van de training Contractmanagement en risicobeheersing voor IT-projectmanagers. Centraal staat tijdens deze training het vertrouwd raken met contracten en risico’s van IT-projecten.

Contractmanagementsoftware beperkt ingezet, gastcolleges op Saxion Hogeschool, promotie Lesley Broos en meer

| 31-03-2014

In onze vandaag verzonden Kennis Update nieuwsbrief nr. 26 leest u meer over afronding van contractmanagementsoftware onderzoek, gastcolleges verzorgd door Mitopics, promotie van Lesley Broos en andere, zie verder hieronder.

Cloud-ERP: op de rijdende trein springen of wachten?

| 11-03-2014

De meeste stof van de grote cloud-explosie is inmiddels neergedaald en meer en meer IT-functionaliteit kan als dienst worden afgenomen. Maar hoe zit dat eigenlijk met ERP-oplossingen? De markt begint langzaamaan meer cloud-aanbieders van ERP-software te verwelkomen. Kan een SaaS ERP-oplossing inmiddels een goed alternatief bieden? In deze blog een aantal observaties met betrekking tot cloud-ERP.

HTML5-apps in opmars: Zal de native-app verdwijnen?

| 27-02-2014

Het meest recente Developer Economics rapport, een onderzoeksrapport over mobiele ontwikkelaars en de laatste trends in de markt, windt er geen doekjes om: “Apple verliest marktaandeel aan Google en ontwikkelaars switchen van iOS-apps naar HTML5-apps”. Niet dat de hele apps-wereld nu meteen staat te trillen op zijn grondvesten, maar de achterliggende trends zijn wel een voorteken voor wat gaat komen.

ERP oplossingen, afdwingen van kortingen, kritiek op Safe Harbor en meer…

| 31-01-2014

Dit zijn enkele onderwerpen uit onze Kennis Update nieuwsbrief van januari. Onderstaand het volledige overzicht met inhoudsindicatie.

Regelt IT. Al > 20 jaar!

Stavorenweg 4
Postbus 514
2800 AM Gouda
T 0182 573 211
E info@mitopics.nl

RSS feed
Sitemap
Disclaimer
Cookies

Uitgelichte topics