Jurisprudentie voor contractmanagers: klaag op tijd om rechten te behouden

Rechtspraak biedt contractmanagers belangrijke handvatten. Uit een recent vonnis van de Rechtbank Gelderland bleek eens te meer dat je tijdig moet klagen bij de wederpartij over niet (goed) nagekomen afspraken, teneinde rechten op nakoming en schadevergoeding te kunnen behouden.

Enkele ‘leuke’ recente uitspraken zijn voor u op een rijtje gezet en worden per thema in drie opeenvolgende nieuwsbriefstukjes besproken. U kunt ze uitgebreider nalezen in de Blog-bijdragen op onze site. Deze maand: het uitoefenen van de klachtplicht van artikel 6:89 ter voorkoming van rechtsverwerking.

 

Pacta sunt servanda: partijen moeten de afspraken die zij maken nakomen. Gebeurt dat niet, dan heeft de wederpartij van de niet-presterende partij onder andere het recht om nakoming te vorderen. Dit recht kan worden ingeroepen gedurende vijf jaar als er een verbintenis tot “een geven of een doen” is overeengekomen, bijvoorbeeld een betalingsverplichting of een leveringsverplichting, waarna vorderingsrechten van rechtswege (meestal) verjaren. In principe kan men dus een nalatige wederpartij gedurende een periode van vijf jaar nog aan zijn afspraken houden. Tenminste, als daarbij rekening wordt gehouden met de wettelijke klachtplicht. Die is opgenomen in 6:89 BW: “De schuldeiser kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, bij de schuldenaar ter zake heeft geprotesteerd.” De omstandigheid waarin een partij geen vordering tot nakoming (en andere rechtsvorderingen/remedies) meer kan instellen jegens zijn wederpartij heet in juridisch jargon rechtsverwerking.

De Rechtbank Gelderland deed op 19 november 2014 uitspraak in de zaak die Spitters Elektrotechniek had aangespannen tegen softwareleverancier Electel. In die zaak zou Spitters te laat hebben geklaagd over het niet conform de afspraken functioneren van een softwarepakket ter ondersteuning van het aanleggen van glasvezelnetwerken. Ten aanzien van de klachtplicht overwoog de rechtbank dat niet gesteld noch gebleken is dat Spitters heeft geklaagd, noch dat zulks tijdig is gebeurd. Spitters heeft dus niet voldaan aan de klachtplicht van 6:89 BW, en daarmee zijn diens verdere rechten vervallen. En dat (ruim) binnen de wettelijke verjaringstermijn. Klagen moet in beginsel dus altijd. En wel zo snel als redelijkerwijs mogelijk is. Dat betekent dat de partij die een prestatie ontvangt, een actieve controleplicht heeft om te verifiëren dat het geleverde voldoet aan de vooraf overeengekomen eisen. In de blog beschrijven we de feiten en de belangrijkste argumenten van het oordeel van de Rechtbank en gaan we uitvoeriger in op de betekenis van artikel 6:89 BW.

Voor iedere organisatie en iedere contractmanager dus een belangrijke uitdaging om ervoor te zorgen dat als iets niet in orde is, tijdig a) de tekortkoming te constateren b) een passende reactie voor te bereiden, c) deze te communiceren, waarbij – op schrift –  zonneklaar wordt gemaakt waarin de tekortkoming bestaat, al dan niet voorzien van een ingebrekestelling, en dat d) de reactie van de leverancier beoordeeld wordt en zo nodig vervolg krijgt. Als het op een informele manier of  ‘halfslachtig’ aangekaart wordt, kunt u wellicht straks u niet meer beroepen op de gemaakte afspraken, of andere contractenrechtelijke remedies!

Mitopics wordt regelmatig ingeschakeld bij contracteren van IT, het proactief beheersen van de relatie tussen contractspartijen en het (voorkomen van) geschillen. Wilt u daarover meer weten, dan kunt u contact opnemen met IT-jurist Roeland de Bruin.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.