Project(bege)leiding

ICT-projecten die wèl slagen

De basis voor een goed project wordt gelegd door een goed projectplan en een daadkrachtige projectorganisatie. Afstemming met de staande organisatie over bijvoorbeeld doelen, randvoorwaarden en aanpak geeft duidelijkheid. Cruciaal hierbij is het betrekken, informeren en selecteren van vertegenwoordigers in stuurgroep, projectgroep en werkgroep(en). Bovendien vormt communicatie binnen de projectorganisatie én naar de staande organisatie over voortgang, bereikte resultaten en besluitvorming het fundament voor een succesvol project.

Waarborgen resultaat door een heldere projectaanpak

Een project wordt opgezet om in bepaalde tijd ambitieuze doelen te realiseren. Dit beoogde resultaat dient tijdens het project bewaakt te worden. Maar al te vaak wordt het ambitieniveau bewust of onbewust verlaagd. Hierdoor worden gedane investeringen in tijd en geld nauwelijks meer rendabel. Bewaken van het ambitieniveau van (tussen)resultaten van het project waarborgt een maximaal resultaat.

Beheersen van kosten en doorlooptijd

Tijdens de projecten is het zaak overschrijdingen van tijd en budget tijdig te signaleren en waar mogelijk te voorkomen. Hieraan kan een adviseur met zijn projectervaring een belangrijke bijdrage leveren. Dit kan bijvoorbeeld als projectleider, lid van de project- of stuurgroep of vanuit een klankbordrol. Hij kan adviseren bij te nemen maatregelen en te volgen aanpak. Ook bij de diverse beslissingen tijdens het project, biedt hij een deskundig houvast. Zijn kennis en ervaring voorkomen vertraging, overschrijding van budget of afname van motivatie.

Risicoreductie op basis van persoonlijke kwaliteit

Een Mitopics adviseur kan met zijn kennis en ervaring met diverse projectsituaties en- risico’s vooraf mogelijke verstoringen signaleren. Hiermee worden risico’s tijdig duidelijk en worden ze beheersbaar gemaakt door adequate maatregelen te nemen. De juiste persoon op de juiste plaats is cruciaal. Iedere consultant van Mitopics heeft een eigen profiel waardoor hij of zij bij uitstek zich thuisvoelt in specifieke situaties. Bijvoorbeeld in industriële of juist bestuurlijke omgevingen, middelgrote bedrijven of juist grotere organisaties.

Meerwaarde door slagkracht

Aansturing van projecten vraagt naast inzicht in de materie om slagkracht, kennis en ervaring. Juist bij risicovolle ICT-gerelateerde projecten heeft inbreng van Mitopics grote meerwaarde. Werkzaamheden kunnen onder meer bestaan uit het opzetten van het projectplan en de projectorganisatie, het voorzitten of structureren van projectvergaderingen, het coachen van een interne projectleider en het communiceren met en het aansturen van diverse betrokkenen, zowel binnen de organisatie als erbuiten. Ook kan een Mitopics adviseur het volledige interne projectleiderschap uitvoeren.

Mitopics consultants zijn onder andere Prince2 gecertificeerd.